Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtgever: ledere (rechts-)persoon die met Good One Media een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

1.2 Good One Media: Opdrachtnemer, gevestigd in Eindhoven. 

1.3 Partijen: Opdrachtgever en Good One Media gezamenlijk.

1.4 Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend of bevestigd document waarin de afspraken met betrekking tot de door Good One Media te verrichten en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbiedingen, opdrachtverlening, diensten etc. tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.3 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Overeenkomst en opzegging

3.1 Een overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien zij door beide partijen is ondertekend of bevestigd.

3.2 Good One Media behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Good One Media weigert zal zij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

3.3 Een overeenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde en onbepaalde tijd. 

3.4 Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vijftien werkdagen indien de overeenkomst binnen het eerste loopjaar wordt opgezegd. In het tweede loopjaar van de overeenkomst moet een opzeggingstermijn van twee maanden in acht worden genomen. Tijdens het derde en vierde loopjaar van de overeenkomst bedraagt de in acht te nemen opzeggingstermijn zes maanden. Tijdens en na het vijfde loopjaar van de overeenkomst bedraagt de opzeggingstermijn één jaar. 

3.5 Elk der partijen kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Good One Media is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Good One Media vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

3.6 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het kantoorpand van Good One Media of zijn leverancier heeft  verlaten of langs elektronische weg worden verzonden of het moment waarop Good One Media aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

3.7 Verzending of transport van de zaken geschiedt op een door Good One Media te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de opdrachtgever. Good One Media is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, al dan niet aan de zaken zelf, die verband houdt met de verzending of het transport.

3.8 Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Good One Media in ieder geval de overeengekomen aanbetaling als schadevergoeding verschuldigd. Daarnaast is Good One Media gerechtigd eventuele reeds door Good One Media gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst aan de opdrachtgever als schadevergoeding in rekening te brengen.

3.9 Indien de opdrachtgever een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt en/of verzet, is Good One Media gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of zijn gebruikelijke uurtarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4. Honorarium 

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

4.2 Good One Media behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

4.3  De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Good One Media behoudt zich het recht voor drie maanden na datum van aanbieding of opdrachtbevestiging (van haar kant) ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Good One Media in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan opdrachtgever door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van de oorspronkelijke prijs.

4.4 Bovendien mag Good One Media het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Good One Media, dat in redelijkheid niet van Good One Media mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Good One Media zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Good One Media zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

Artikel 5. Betaling

5.1 Opdrachtgever dient de door Good One Media uitgeschreven rekeningen via girale betaling te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient uiterlijk 14 (veertien) dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Opdrachtgever dient vijftig procent van het gefactureerde bedrag vooraf te betalen. De resterende vijftig procent dient de opdrachtgever na oplevering te betalen.

5.3 Indien de opdracht vanuit Good One Media is voltooid, dan wordt maximaal één maand gewacht met de oplevering indien de oplevering afhankelijk is van de opdrachtgever en/of derde(n). Het overeengekomen servicecontract begint te lopen vanaf het moment van oplevering.

5.4 In navolging van hetgeen gesteld in artikel 5.3 is het online gaan van het product niet afhankelijk van de oplevering. Na de gestelde wachttijd van één maand wordt het product tot en met drie maanden na oplevering kosteloos online gezet.

5.5 Indien het product drie maanden na de oplevering online wordt gezet, is de opdrachtgever gehouden om de door Good One Media nader te bepalen kosten te vergoeden aan Good One Media.

5.6 Opdrachtgever is overeenkomstig de voorwaardes als genoemd in deze overeenkomst gehouden de overeengekomen prijs volledig aan Good One Media te voldoen.

5.7 Indien partijen een aanvullende betalingsregeling zijn overeengekomen is dit separaat aan opdrachtgever schriftelijk bevestigd en zijn beide partijen hieraan gehouden.

5.8 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van de overeengekomen betalingsverplichtingen komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de overeengekomen prijs van de overeenkomst, met een minimum van € 150,00. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

5.9 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Good One Media op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Good One Media direct opeisbaar.

5.10 In geval van redelijk zicht op aankomend faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn vorderingen naar rato van verrichte werkzaamheden direct opeisbaar.  De opdrachtgever heeft een de plicht informatie te verstrekken wanneer er een faillissement nadert. 

5.11 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.12 Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is Good One Media gerechtigd zijn dienstverlening op te schorten en/of te staken ongeacht de consequenties welke dit voor opdrachtgever heeft. Het opschorten en/of staken van dienstverlening is ook van toepassing op door derden geleverde diensten, zoals hosting, advertentieplatforms en plug-ins. Opschorten en/of staken zal dan ook in veel gevallen het offline gaan of geen toegang meer krijgen tot deze diensten betekenen.

Artikel 6. Wijziging en meerwerk

6.1 Indien Good One Media op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Good One Media. Good One Media is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 6.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

6.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal Good One Media opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 7. Uitvoering

7.1 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan Good One Media aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, waaronder bijvoorbeeld de FTP-gegevens en de CMS inloggegevens, op tijd aan Good One Media verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan Good One Media zijn verstrekt, dan heeft Good One Media in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft Good One Media het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van Good One Media om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

7.2 Good One Media zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.

7.3 Good One Media kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 8. Voltooiing

8.1 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.

8.2 Indien Good One Media, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal Good One Media opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Good One Media heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.
                                 
9.3 Indien de opdrachtgever artikel 9.1 (geheimhouding) overtreedt, verbeurt de opdrachtgever, ongeacht of de overtreding aan de opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Good One Media een onmiddellijk opeisbare boete van 20000 (twintigduizend) euro voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Good One Media, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 10. Exclusiviteit

10.1 Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan Good One Media het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Good One Media verleende diensten rusten bij Good One Media. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. leder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

11.2 Good One Media behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart Good One Media voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

11.4 Indien opdrachtgever handelt in strijd met artikel 11 (Intellectueel eigendom) van deze algemene voorwaarden is opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Good One Media ter hoogte van éénmaal de som van de overeenkomst(en) gezamenlijk, behoudens het recht van Good One Media op schadevergoeding. In dit geval komt Good One Media tevens het recht toe om de overeenkomst, zonder betaling van schadevergoeding, te ontbinden en/of op te schorten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van Good One Media is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. 

Onder schade wordt verstaan:

  1. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Good One Media aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Good One Media op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  4. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.

12.2 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Good One Media voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Good One Media.

12.3 Aansprakelijkheid van Good One Media voor schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Good One Media voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Good One Media voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 12.1, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.

12.4 Good One Media is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van de gegevens, tekst- en/of beeldmateriaal – al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Good One Media of zijn leidinggevend personeel op directieniveau. De opdrachtgever dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Good One Media verstrekte gegevens, informatie, tekst- en/of beeldmateriaal.

12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Good One Media meldt. ledere vordering tot schadevergoeding tegen Good One Media vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

12.6 Good One Media is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW. 

Artikel 13. Overmacht

13.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Good One Media in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever niet aan Good One Media kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Good One Media onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Good One Media kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

13.2 Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 13.1 voordoet als gevolg waarvan Good One Media niet aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Good One Media niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Good One Media is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Good One Media als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 

Artikel 14. Beheer

14.1 Good One Media is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten.

14.2 Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.

14.3 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.

14.4 Opdrachtgever zal de door Good One Media gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.

14.5 Good One Media is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Good One Media een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

14.6 Good One Media behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. 

14.7 Good One Media is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Good One Media te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens Good One Media ontstaat.

Artikel 15. Overdracht

15.1 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 16. Onderhoud

16.1 Op alle websites met een CMS systeem zit een licentie die jaarlijks automatisch wordt verlengd. De vergoeding hiervoor wordt gefactureerd binnen de onderhoudsafspraken (Service Level Agreement). Bij niet tijdige betaling is Good One Media gerechtigd het CMS en de website af te sluiten tot de betaling is verricht. Bij een verhoging van de licentiekosten wordt de opdrachtgever hierover minimaal 2 maanden voor het verstrijken van de jaarlijks termijn geïnformeerd.

16.2 Good One Media is gerechtigd zijn naam en een hyperlink met verwijzing naar zijn eigen website op een bescheiden wijze op iedere pagina van de website op te nemen.

16.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Good One Media, is het de opdrachtgever niet toegestaan om de door Good One Media ontwikkelde website te plaatsten op een andere server dan die van Good One Media.

Artikel 17. Klachten

17.1 De opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken – waarvan niet eerst een concept, testversie of drukproef aan de opdrachtgever is voorgelegd – direct bij het in ontvangstnemen te controleren. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden, afwijkingen in aantallen e.d. die door de opdrachtgever in redelijkheid bij een eerste, zorgvuldige inspectie van de geleverde zaken geconstateerd kunnen worden, moeten binnen 5 werkdagen na ontvangst hiervan aan Good One Media worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.

17.2 Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken, moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maand na (op)levering – schriftelijk aan Good One Media worden gemeld. Alle gevolgen van het niet tijdig melden zijn voor risico van de opdrachtgever.

17.3 Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden of geleverde diensten, moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering van deze werkzaamheden of diensten – schriftelijk aan Good One Media worden gemeld. Alle gevolgen van het niet tijdig melden zijn voor risico van de opdrachtgever.

17.4 Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Good One Media is gemeld, wordt het product geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

17.5 Good One Media heeft bij het uitvoeren van de overeenkomst creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde resultaten te komen. Hiertegen kan nimmer geklaagd worden.

17.6 Geen klachten zijn mogelijk:
– over door de opdrachtgever goedgekeurde zaken, voor wat betreft fouten, onvolkomenheden en onjuistheden die de opdrachtgever bij zorgvuldige controle van de concept- of testversie(s) of drukproeven van deze zaken had kunnen of behoren te constateren;
– ten aanzien van geleverde zaken die na ontvangst door de opdrachtgever of derden zijn veranderd, aangepast, aangevuld of geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt;
– ten aanzien van kleurafwijkingen ten opzichte van het goedgekeurde ontwerp welke ontstaan door bijvoorbeeld het gebruik van verkeerde kleurcodes door derden bij de uitvoering van het ontwerp; en
– ten aanzien van de website indien na(op)levering door de opdrachtgever of derden (technische) wijzigingen zijn aangebracht en/of deze website geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

Artikel 18. Garantie

18.1 Good One Media staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden na (op)levering. 

18.2 Good One Media garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 19. Gegevensbescherming

19.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

19.2 Opdrachtgever vrijwaart Good One Media voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toerekenbaar zijn.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud

20.1 De eigendom van het geleverde gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan Good One Media uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, volledig is voldaan.

20.2 Good One Media zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. Opdrachtgever zal aan Good One Media alle medewerking verlenen teneinde Good One Media in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product.

20.3 Eigendom van alle door Good One Media aan opdrachtgever verkochte en geleverde zaken blijft bij Good One Media zolang de opdrachtgever vorderingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang opdrachtgever de vorderingen van Good One Media wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

20.4 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren

20.5 Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Good One Media of een door Good One Media aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Good One Media haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen

20.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Good One Media zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 21. Survival

21.1 De bepalingen uit deze overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van deze overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 9 (Geheimhouding), artikel 11 (Intellectueel eigendom), artikel 19 (Gegevensbescherming), artikel 22 (Toepasselijk recht) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 22. Toepasselijk recht

22.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 23. Vindplaats

23.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.